นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายงดรับของขวัญ

นโยบายงดรับของขวัญ

นโยบายงดรับของขวัญ  และประโยชน์อื่นใดสำหรับบุคลากรของบริษัทฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาลจริยธรรมทางธุรกิจ และความโปร่งใส บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือผลประโยชน์อื่นๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินตามนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างเป็นทางการ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา

ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ งดรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ทั้งในรูปแบบการจ่ายเงินหรือให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่า ที่คู่ค้า ผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง และผู้ถือผลประโยชน์อื่นๆ ตั้งใจมอบให้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับของขวัญและไม่สามารถส่งกลับคืนยังผู้ให้ได้ บริษัทฯ จะดำเนินการรวบรวมและนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณะประโยชน์ต่อไป

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอให้ประสบความสำเร็จในปีที่กำลังจะมาถึงนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)