นักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - CAC

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - CAC

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - CAC

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญ และมีแนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส  มีคุณธรรมและสามารถตรวจสอบได้  มีการปฏิบัติ ที่สร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะช่วยสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทฯ ทั้งยังตระหนักดีว่าการที่ธุรกิจ จะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น ส่วนหนึ่งจะต้องมีสังคมที่มีความยั่งยืนปราศจากการคอร์รัปชั่นซึ่งถือเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติโดยรวม

จากที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4 ที่บริษัทฯ ยืนยัน ในความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาคอร์รัปชั่น โดยการกำหนดโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบครอบคลุมทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงให้มีการสอบทานมาตรการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฏหมายธุรกิจและรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน