นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

UEC : UNIMIT ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อบริษัท
บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่
109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์
0-2463-0100
เบอร์โทรสาร
0-2463-1910
เว็บไซต์
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /       รายงานประจำปี


 
แบบฟอร์ม 56-1


 
งบการเงินล่าสุด
 
 
งบการเงินย้อนหลัง
 
 
 
ตลาด
mai
กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ
-
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
25 พ.ย. 2548
 
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์
0.25 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
142,627,650.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
142,627,650.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
-
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
-
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
49.00000 %
 
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล
  ในประเทศ
TH0874A10Z06
  ต่างด้าว
TH0874A10Z14
  NVDR
TH0874010R16
 
วันปิดรอบบัญชี
31/12
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2564)
  1. นาย ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  2. นาย ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
  3. นางสาว กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
    (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด)
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาว วิไล ศิริพูลเกียรติกุล (วันที่เริ่มต้น 01/03/2564)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นางสาว เจริญพร สุขกลึง (วันที่เริ่มต้น 09/05/2548)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
570,510,600 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
570,510,600 หุ้น
สิทธิออกเสียง
1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565
570,510,600 หุ้น
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2565
570,510,600 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.
-
จำนวนหุ้นซื้อคืน
-
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 12 พ.ค. 2565
-
  ณ วันที่ 30 เม.ย. 2565
-
นโยบายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
รายชื่อกรรมการล่าสุด
รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นาย ไพบูลย์ เฉลิมทรัพยากร
ประธานกรรมการ
นาย บัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
กรรมการ
นางสาว วิไล ศิริพูลเกียรติกุล
กรรมการ
นาย ไทยลักษณ์ ลี้ถาวร
กรรมการ
นาย พงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ
กรรมการ
นาย พงศเฉลิม เฉลิมทรัพยากร
กรรมการ
นาย คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
กรรมการ
นาย พงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์
กรรมการอิสระ
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ
นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ
นาย วินัย เลาหประสิทธิ์
กรรมการอิสระ
 
กรรมการตรวจสอบ