นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่    ชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
    1.    น.ส. ภัทรา                เฉลิมทรัพยากร      29,430,000       5.16
    2.    น.ส. พัณณิดา       เฉลิมทรัพยากร      28,780,000       5.04
    3.    นาย  พงศเฉลิม      เฉลิมทรัพยากร      28,650,500       5.02
    4.    นาย  จิตต์                 อัศวานนท์      25,783,400       4.52
    5.    นาย  อนุตร์              อัศวานนท์      22,656,164       3.97
    6.    นาย พงศ์เทพ         อุทัยสินธุเจริญ      22,293,880       3.91
    7.    นาย ไพบูลย์             เฉลิมทรัพยากร      17,996,900       3.15
    8.    นาง พิมพา               อุทัยสินธุเจริญ      17,268,520       3.03
    9.    บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      17,021,174       2.98
    10.    นาย วีรชัย                 เดชอมรธัญ      15,960,000       2.80
รวม 225,840,538  39.59