ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการประมูลขายเศษเหล็ก Stainless ประจำปี 2564

แชร์

ประกาศ เลขที่ 222/2564  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2564
ด้วยบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) มีความประสงค์ที่จะประมูลขายเศษ Stainless ประจำปี 2564 ดังนี้

1. เศษ Stainless  เกรด A    น้ำหนักประมาณ      100    ตัน

กำหนดยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล และเข้าดูเศษ Stainless วันที่ 25 มิถุนายน  ถึง  1 กรกฎาคม 2564  ในเวลา 08:00 – 17:00 น. 
***ก่อนเข้าพื้นที่ให้นำส่งแบบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19)***  
โดยติดต่อคุณพรทิพา และคุณชาญชัย เบอร์โทรศัพท์ 038 485561-64  ต่อ 325, 328

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล
- ต้องยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าประมูล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมลงนามรับรองเอกสารโดยผู้มีอำนาจลงนามทุกฉบับ โดยมีรายการเอกสาร ดังนี้
      ก) หนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ทะเบียนโรงงานต้องเป็นลำดับที่ 105, 106
      ข) สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ห้าง ร้าน ไม่เกิน 6 เดือน
      ค) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)
      ง) สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
- ต้องไม่เป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้เวียนชื่อไว้ หรือไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ ห้ามติดต่อ/ดำเนินธุรกรรม ของบมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้าประมูลรายอื่น ณ วันประกาศผลการประมูลในครั้งนี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลครั้งนี้
- การไม่เข้าดูเศษเหล็กไม่สามารถปฏิเสธหรืออ้างว่าไม่รับรู้เกี่ยวกับปริมาณคุณภาพของเศษเหล็ก

กำหนดวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูล 2 กรกฎาคม 2564  เวลา 15:00 น.
กำหนดวันประมูล วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 10:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

***สำหรับผู้ประมูลให้ส่งแบบคัดกรองโควิด-19 ล่วงหน้าก่อนล่วงหน้า 1 วัน *** 
หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

รายละเอียดและเงื่อนไขการประมูล
1. ผู้ประมูลต้องวางเงินมัดจำการประมูล เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งทางบริษัทฯ จะออกเอกสารการรับเงินมัดจำให้ไว้เป็นหลักฐาน โดยบริษัทฯจะคืนเงินมัดจำ
    การประมูลให้กับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ชนะการประมูลเมื่อการประมูลสิ้นสุด
2. ผู้ประมูลต้องใช้แบบฟอร์มการประมูลของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
3. การเปิดซองประมูล จะเปิดซองประมูลต่อหน้าคณะกรรมการที่บริษัทฯ แต่งตั้ง
4. ในกรณีที่มีผู้ให้ราคาสูงสุดของแต่ละรายการเท่ากันมากกว่า 1 ราย บริษัทฯ จะทำการประมูลเฉพาะผู้ที่มีราคาสูงสุดอีกครั้ง โดยราคาที่ประมูลใหม่ต้องไม่ต่ำไปกว่าการประมูลครั้งแรก
5. คณะกรรมการจะเสนอรายชื่อและราคาผู้ได้ราคาสูงสุด ให้ผู้บริหารของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแล้วแจ้งผู้ชนะการประมูลอีกครั้งภายในวันที่ประมูล
6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลในกรณีที่ พบเหตุการณ์ผิดปกติในการประมูล
7. เมื่อประมูลได้แล้ว ต้องจ่ายเงินประกันล่วงหน้าไว้ 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดย Cashier Check / หรือโอนเข้าบัญชี  ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 โดยจะคืนเงินประกัน
    ล่วงหน้าให้ เมื่อหลังจากมีการขนย้ายเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ผู้ชนะการประมูลจะต้องขนย้ายเศษเหล็ก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 โดยไม่อนุญาตให้ดำเนินการในวันเสาร์, อาทิตย์ ,และวันหยุดราชการ 
9. ผู้ที่ประมูลได้ และผู้ที่มาดำเนินการขนย้ายจะต้องเป็นบริษัท ห้าง ร้าน เดียวกัน ห้ามเปลี่ยนแต่งตั้ง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน
10. ถ้าปรากฏว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกันตามข้อ 9 และ/หรือ ผู้ชนะการประมูล ไม่มาดำเนินการขนย้ายให้เรียบร้อยตามเวลาที่กำหนด จะถูกยึดเงินประกันล่วงหน้า
      1,000,000  บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
11. การชั่งน้ำหนักจะใช้เครื่องชั่งของ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง หรือเครื่องชั่งที่ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง เป็นผู้กำหนดน้ำหนักที่ชั่งได้ในวันส่งมอบถือเป็นยุติ
12. ในการบรรทุกเศษเหล็ก  ในแต่ละวันจะต้องชั่งน้ำหนักจริง และจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนตามน้ำหนักที่ขนย้ายจริง ก่อนเวลา 16.00 น.ของวันนั้นๆ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ