ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ

Column

SHARE

Product Name  :  Column
Project: TPX Expansion Phase II
Customer: Thai Paraxylene Company Limited. (TPX)
Size: THK. 18 – 30 mm. x ID 4,200 x 60,948 (TL. TO TL.)