သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

NEWS

MIT Certificates

Share

MIT Certificate : Made in Thailand  สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
โครงการ การรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ (Made in Thailand : MIT)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)  ได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นผลิตภัณฑ์ Made in Thailand มีดังนี้   
1. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-2000
2. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-2000H
3. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-3000
4. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-6000-17B
5. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-6000-24B
6. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-10000
7. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-20000
8. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-20000-24B
9. ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บก๊าซเหลวอุณภูมิต่ำ รุ่น U-30000

บริษัทฯ  มุ่งมั่นในการผลิต สินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้นตลอดไป