သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

NEWS

Announce list Auction of Scrap Steel Annual 2021

Share

ประกาศ เลขที่ 248/2564  เรื่อง การประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี 2564
ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงได้มีการคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลขายเศษเหล็ก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล 
   1. บริษัท  สยามอรุณ  สตีล  เวิลด์  จำกัด
   2. บริษัท ดี.อาร์. พี สตีล  จำกัด
   3. บริษัท ช. ธนวัฒน์ สตีล เวิร์ค (ประเทศไทย)  จำกัด
   4. บริษัท วงษ์พาณิชย์รีไซเคิล ระยอง  จำกัด
   5. บริษัท ทรัพย์คงสมบูรณ์ รีไซเคิล  จำกัด
   6. บริษัท ส.ปัญญารุ่งเรืองโลหะกิจ  จำกัด
   7. บริษัท แท๊ก เฮฟวี่ เมทัล  จำกัด
   8. บริษัท พี.ที.ซัพพลาย แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด
   9. บริษัท ไจก้า เวส แมนเนจเม้นท์ จำกัด
 

กำหนดวันประมูล วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30 – 12:00 น. ณ บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
หากผู้เข้าร่วมประมูลรายใดมาหลังเวลา 10:15 น. จะถือว่าผู้นั้นขาดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประมูล

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจไม่สามารถมาประมูลด้วยตัวเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของการประมูลในครั้งนี้ ***
กรุณาติดต่อ คุณพรทิพา ครองเพ็ชร (Hr.)  เบอร์โทรศัพท์ 038 485561- 64 ต่อ 325

*** หมายเหตุ***
โปรดดาวน์โหลดเอกสารประกอบ