Thai language   English language    


   20 ก.ย. 2556
   บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2013
   ดูเพิ่มเติม..

    02 ก.ย. 2555
   บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2012
   ดูเพิ่มเติม..

   02 ก.ย. 2554
   บริษัทฯ รับรางวัล CSR-DIW Award 2011
   ดูเพิ่มเติม..

   26 มี.ค. 2557 
   ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริม
   ศักยภาพโรงงานสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ
   ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
   ดูเพิ่มเติม..

   22 มี.ค. 2557
   กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุ สามเณร และเลี้ยงอาหาร
   กลางวันเด็กโรงเรียนวัดทุ่งเหียง
   ดูเพิ่มเติม..

   21 ก.พ. 2557
   ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา โดยมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ และแว่นตาให้
้   มููลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
   ดูเพิ่มเติม..

   30 พ.ย. 2556
   เข้าร่วมโครงการ CSRI สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
   ดูเพิ่มเติม..

   20 ส.ค. 2556
   กิจกรรมร่วมบริจาคเงินในโครงการสันติภาพชีวิต
   ดูเพิ่มเติม..


    11 เม.ย. 2557
   เผยแพร่รายงานประจำปี 2556 บนเว๊ปไซต์บริษัทฯ
   ดูเพิ่มเติม..

   03 มี.ค. 2557 
   เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บนเวปไซต์
   บริษัท
   ดูเพิ่มเติม..

    24 ก.พ. 2557 
   กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจ่ายปันผล
   ดูเพิ่มเติม..

    24 ก.พ. 2557 
   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่
   31 ธ.ค. 2556
   ดูเพิ่มเติม..

    24 ก.พ. 2557
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
   ดูเพิ่มเติม..

    24 ก.พ. 2557
   งบการเงินรายปี 2556
   ดูเพิ่มเติม..

    13 พ.ย. 2556 
   สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)
   ดูเพิ่มเติม..

    13 พ.ย. 2556 
   งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
   ดูเพิ่มเติม..

    09 ส.ค. 2556
   แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2557 รายละเอียด
   ดูเพิ่มเติม..

    08 ส.ค. 2556 
   จ่ายปันผลระหว่างกาล
   ดูเพิ่มเติม..

 
         

                                                                                                                           
                                                                                                                    ติดต่อเรา | มุมสมาชิก | ลิขสิทธิและเงื่อนไข | แผนผังเว็บไซต์
                                                                                                                      © สงวนลิขสิทธิ์ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)